Thiên Thu Nằm Trong Một Sát Na

Thơ Hà Huyền Chi - Hoàng Vân Phổ Nhạc và Tŕnh Bày
 

Thiên Thu Nằm Trong Một Sát Na

Giải sao hết những lời ngụy chứng
Cách ǵ bưng tiếng cú lời ma
Buồn vui ấy làm nên đời sống
Dễ ǵ phân hai chữ chính tà?

Chữ đă viết từng lời phế phủ
Lời đă trao dệt gấm thêu hoa
Thơ bay vút đỉnh trời thi ngữ
Thiên thu nằm trong một sát na

Như sông lớn trăm ḍng góp lại
Thành đại dương t́nh nghĩa mênh mông
Như ta đó trái tim bất hoại
Đă trao nhau từ buổi tao phùng

Thơ cứ ném vào ḷ lửa cháy
Đời dẫu tan hồn măi không tan
Rồi mai hậu sẽ người t́m thấy
Đóa ân t́nh nở giữa tro than.

hahuyenchi

 

 

Eternity’s in a jiffy

How can we discern false words
Can we stop distorted rumors?
Joys and sorrows make our living
It’s not easy to get right from wrong

Words’ been written from our deep heart
Vows exchanged, embroidery
Poems fly high to sky of poetry
Eternity’s in a jiffy

Like rivers with hundreds streams
Flow to oceans of love immense
Our hearts that can’t be destroyed
We’ve exchanged since we first met

Our poems can be thrown in fires
Our lives fade our soul’s durable
In the future someone will find
Our love bloom from the ash of charcoal

Lyrics by Hoang Van