Rồng Tiên Ơi, Xin Giữ Vẹn Sơn Hà

Rồng Tiên Ơi, Xin Giữ Vẹn Sơn Hà

Từ Nam Quan, ta ngàn năm ngó lui
Suối Phi Khanh măi lệ tuôn ngậm ngùi
Hận vong nô hơn ngàn năm Bắc thuộc
Rồng Tiên ơi đau nỗi đau biển trời

Từ Đồng Đăng ta nhớ nàng Tô Thị
Bồng con thơ người hóa đá vọng phu
Chùa Tam Thanh dóng lời chuông thanh nghị
Buông hồi kinh hoài niệm vào thiên thu

Từ Hoàng Sa ta nhớ thù Tô Định
Bắt dân ta từng đáy biển ṃ châu
Giết dân ta bằng hả hê thú tính
Như giặc Hồ từng mổ ruột bêu đdầu

Từ Mê Linh ta vọng nhớ Vua Bà
Đánh qua Tầu ôi dũng tướng quần thoa
Chiếm hiên ngang sáu mươi lăm thành lũy
Động Đ́nh Hồ* sóng máu c̣n dư ba

Lư Thường Kiệt từng phá Tống ngàn xưa
Chiếm Khâm, Liêm** ngài viết trang kỳ thư
Như sấm kư mang một lời cảnh báo
"Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư"

Hoàng Liên Sơn biên thùy ta một cơi
Từng bao lần ta đại phá quân Nguyên
Hưng Đạo Vương, đức Quang Trung, Lê Lợi
Khiến giặc Tầu từng khiếp vía nhiều phen

Ải Chi Lăng, đang ch́m vào đớn nhục
Lũ giặc Hồ ngầm cắt đất cầu an
Rồi Hoàng Sa sắp thành thềm hải ngục,
Đồng bào ta, rồi mạt kiếp cơ hàn

Đ̣i Nam Quan v́ xương máu ông cha
V́ cháu con, quyết giữ lấy Hoàng sa
V́ tương lai v́ hồn thiêng sông núi
Rồng Tiên ơi xin giữ vẹn sơn hà

hahuyenchi
 

Dragons Fairies, please keep our country

From Nam Quan, for a thousand years
Phi Khanh stream sorrowful weeps tears
Thousand years, under China’s rule
Dragons Fairies, we are sorrowful

From Đồng Đăng, remember To Thi
With her child, turned into a stone
The clear bell of Tam Thanh temple
Timeless, clangs with the prayers

From Hoang Sa, remember To Dinh
Forced our folks to find pearls under seas
Killed our folk with their cruelty
Like commies beheaded people

From Me Linh we recall our Queens
Heroines, crossed Chinese borders
Bravely, took sixty five towns
Đ́nh Hồ Bay retains bloody waves

Lư Thường Kiệt has beat Tung old days
Took Khâm, Liêm, he wrote strange essay
Like prophecy, carrying warning:
“On Southern Land, lives Southern King”

Hoàng Liên Sơn on nation’s border
Many times we destroyed Mongols
Hưng Đạo Vương, Lord Quang Trung, Lê Lợi
Many times scared off the Chinese

Chi Lang Pass is deep in disgrace
Commie gangs trade our land for peace
And Hoang Sa will become sea hell
Our people will be down and chill

Claim Nam Quan, because our Fathers
For children, we must keep Hoàng sa
For future, for the whole nation
Dragons Fairies, please keep our country

Lyrics by hoangvan
 

*Phía Nam sông Dương Tử và Động Đ́nh Hồ vẫn c̣n miếu thờ Vua Bà **Lư Thường Kiệt chiếm Khâm Châu, Liêm Châu đại sát 8 vạn giặc Tầu