Như Chưa Từng

Thơ Hà Huyền Chi - Hoàng Vân phổ nhạc và tŕnh bày

Ta trên ḍng nước không tiến ắt lùi
Trăm điều hẹn ước không ch́m cũng trôi
Nói ǵ ngần ngại tính chi lỗ lời
Rằng khôn rằng dại cũng là không thôi

Mai này t́nh lỡ chân mây cuối trời
Rằng thương rằng nhớ trăm năm muộn rồi
Mai trên ḍng nhớ tang thương phù vân
Đâu cần gieo gió cũng thừa ăn năn

Mai ta lạc đàn bơ vơ dặm ngàn
Mai em lẻ bóng gió trăng bàng hoàng
Có chăng tương phùng chung ly rượu mừng
Uống bằng linh giác say như chưa từng.

Ta trên ḍng nước không tiến ắt lùi
Trăm điều hẹn ước không ch́m cũng trôi
Nói ǵ ngần ngại tính chi lỗ lời
Rằng khôn rằng dại cũng là không thôi

hahuyenchi