Hoàng Vân Phổ Nhạc và Tŕnh Bày 

Em Đâu Cần Chiến Tranh 

Em đâu cần chiến tranh, Cửa thành anh mở ngỏ 
Em đâu cần giết anh, Ai chưa từng lầm lỡ? 
Ba ngày quân vây hăm, Tên lửa như mưa cuồng 
Anh có thừa can đảm, Chịu thêm ngàn vết thương 

Những chiêu bài hăm doạ, những chiêng trống thị oai 
Biến nhau thành kẻ lạ, dặm dài lại thêm dài 

Sao không đến với nhau, bằng chân trần, áo vải 
Sao không nương nhịp cầu, với ân t́nh sẵn trải? 
Sao không nghe biển gọi, những chân trời mê say 
Liệu anh c̣n cơ hội, nghe sóng ru đi này? 

hahuyenchi/BD/55