Đời Đông


Đời đă tàn thu, đă úa vàng
Xuân hè quá văng dưới mồ oan
Đông phong giang rộng đôi tay lạnh
Đón quăng đời sau ở cơi hàn

Tri kỷ dăm ba thằng bạn thiết
Đưá gần, biến thái nặng tâm ma
Đưá xa, năng nổ như thời tiết
Phân định làm sao chữ chính tà?

Nhớ nước toan về, e hại nước
Đỉnh ngu c̣n bám cứng ngai vua
Không đành tiếp máu cho quân cướp
Thẹn với tiền nhân, chiến hữu xưa

Da ngựa bọc thây c̣n chẳng tiếc
Sống trăm năm nữa ích ǵ quê
Thịt xương khó ră trong mồ tuyết
U ẩn hồn ma khó trở về?

Hahuyenchi