Bài 79

Nô-ên Đầu Tiên

1. Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyền
Cho kẻ chăn nghèo đang thức quanh miền,
Quây quần cùng nhau canh giữ chiên nhà,
Đêm giá canh trường thân phủ sương già.

Đ.K:
Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,
Chính đêm sanh Vua Y-sơ-ra-ên!

2. Bỗng một ngôi sao họ thấy xa xa,
Đang chiếu bên trời đông ánh rạng lòa;
Tia hào quang kia soi khắp sơn hà,
Không cứ đêm ngày soi sáng muôn nhà.

Đ.K:
Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,
Chính đêm sanh Vua Y-sơ-ra-ên!

3. Cũng nhờ hào quang do chính sao nầy,
Bác sĩ băng ngàn chung đến vui vầy,
Bước lần lần theo sao sáng trên trời,
Nôn nả đi tìm Vua mới ra đời.

Đ.K:
Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,
Chính đêm sanh Vua Y-sơ-ra-ên!

4. Nay mừng nô-ên ta hát một bài,
Cung kính khen ngợi Chân Chúa thiên đài,
Muôn vật được nên do Chúa phán tuyên,
Tuôn huyết tha tội ơn cứu linh huyền.

Đ.K:
Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,
Chính đêm sanh Vua Y-sơ-ra-ên!
 1. The first No-el, the an-gel did say,
Was to cer-tain poor shepherds in fields as they lay;
In fields where they lay keep-ing their sheep,
On a cold winter's night that was so deep.

Re.
No-el, No-el, No-el, No-el,
Born is the King of Is-ra-el.

2. Then let us all with one ac-cord
Sing prais-es to our heaven-ly Lord,
That hath made heaven and earth of naught,
And with His blood man-kind hath bought.


Nô-ên Đầu Tiên


1. Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyền cho kẽ chăn nghèo
đang thức quanh miền, Quây quần cùng nhau canh giử chiên
nhà, Đêm giá canh trường thân phủ sương già.

Đ.K:
Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,
Chính đêm sanh Vua Y-sơ-ra-ên!

2. Cũng nhờ hào quang do chính sao nầy, Bác sĩ ba người chung
đến vui vầy, Bước lần lần theo sao sáng trên trời, Nôn nả
đi tìm Vua mới ra đời.

3. Nay mừng nô-ên ta hát một bài, Cung kính khen ngợi Chân
Chúa thiên đài, Muôn vật được nên do Chúa phán tuyên,
Tuôn huyết tha tội ơn cứu linh huyền.

The First Noel
Tác giả: Unknown
Điệu & Nhịp: D(3/4)