Bài 46

Ca Ngợi Vì Được Cứu

Hát vang lên tôn vinh chúc tán Vua muôn đời.
Chúa Jêsus ban cho ta một cuộc đời mới.
Cất tiếng ca ngợi Cứu Chúa ta không ngừng.
Phước Chúa đã thứ tha hết bao tội tình.
Lòng hoàn toàn trong trắng đâu còn điều ô nhơ nào!
Ngài chuộc hồn thân ta, giữ ta bình an vui sống.
Hát vang lên tôn vinh chúc tán Vua muôn đời.
Sống với Jêsus ta luôn luôn an bình.

I'm so happy and here's the reason why,
Jesus took my burden all` a`way',
Now I'm singing as the days go by,
Jesus took my burden all away.
Once my heart was heavy with a load of sin,
Jesus took the load and gave me peace within,
Now I'm singing as the days go by,
Jesus took my burden all away.

Ca Ngợi Vì được Cứu
Tác giả: Stantion W Gavitt
Điệu & Nhịp: D(3/4)