Bài 44

Chúa Jêsus Lâm Phàm

1. Chúa Jêsus lâm phàm, lìa ngôi báu trên thiên đàng.
Vì ai Chúa tôi hạ trần, Nằm trong máng cỏ tồi tàn?
Khắp nhân gian chê cười, Nào ai đoái xem Con Người!
Đấng mang sầu não đau thương vì tôi với bạn.

Đ.K:
Chúa Đấng tôi yêu thương!
Chúa Đấng tôi thờ phượng!
Lẽ sống cho lòng này.
Nhật quang của tôi.
Ngài tạo lập thế giới,
Ngài chết thay cho tôi,
Tán dương Ngài không thôi.
Tán dương đời đời.

2. Chúa yêu ta vô cùng, hồng ân Chúa ta ca tụng.
Vì trong bóng đêm mịt mù, toàn nhân thế đã tuyệt vọng.
Chúa chí nhân lâm phàm, Lìa bao hiển vinh huy hoàng.
Sống cơ hàn chết đau thương vì tôi với bạn.

Đ.K:
Chúa Đấng tôi yêu thương!
Chúa Đấng tôi thờ phượng!
Lẽ sống cho lòng này.
Nhật quang của tôi.
Ngài tạo lập thế giới,
Ngài chết thay cho tôi,
Tán dương Ngài không thôi.
Tán dương đời đời.

3. Hát lên hởi muôn loài! Nào ca hát lên nhân loại.
Jêsus giáng sanh làm người đành mang xác thịt hình hài.
Hát tôn vinh Con Trời, Ngài không gớm nơi ô tội.
Bỏ thiên đàng xuống thế gian vì tôi với bạn.

Đ.K:
Chúa Đấng tôi yêu thương!
Chúa Đấng tôi thờ phượng!
Lẽ sống cho lòng này.
Nhật quang của tôi.
Ngài tạo lập thế giới,
Ngài chết thay cho tôi,
Tán dương Ngài không thôi.
Tán dương đời đời.Chúa Jêsus Lâm Phàm
Tác giả: Nguyễn Châu Ân
Điệu & Nhịp: Eb(4/4)