Bài 204

Giờ Thánh

1. Lo biệt giờ nên thánh.. ra,
Hằng nói chuyện cùng Cha;
Sống với Ngài luôn mỗi.. giây,
Linh lương nuôi ta đây;
Tương giao thân tình muôn.. mối,
Giúp kẻ góa, già, côi,
Luôn trong mọi sự chớ.. quên
Kiếm phước ơn từ trên.

2. Lo biệt giờ nên thánh.. ra,
Ngăn sóng đời tràn qua;
Kiếm hết dịp tiện ở.. riêng,
Thông công Cha thiêng liêng;
Chăm xem Jê-sus ta.. hóa,
Giống Cứu Chúa diệu vinh,
Trông ta, bạn bè thấy.. ngay,
Giống Jê-sus lạ thay.

3. Lo biệt giờ nên thánh.. ra,
Nhờ Chúa đưa đường ta;
Không nên chạy theo lối.. riêng,
Theo Jê-sus keo sơn;
Đinh ninh vâng lệnh sai.. phái,
Đắc thắng hay sầu cay,
Nối gót Jê-sus bước .. hoài,
Thánh Linh luôn cầm tay.

4. Lo biệt giờ nên thánh.. ra,
Yên tĩnh linh hồn ta;
Bao tâm sự, bao lý... do,
Giao ngay Jê-sus lo;
Đức Thánh Linh dìu ta.. tới
Suối bác ái nào vơi,
Đây ơn Ngài dầm thấm.. ta,
Xứng lo việc nhà Cha. A-men.
 Take time to be ho-ly
Speak oft with thy Lord;
A-bide in Him al-ways,
And feed on His Word;
Make friends of God's chil-dren,
Help those who are weak,
For-get-ing in noth-ing
His bless-ing to seek.

Take time to be ho-ly
Be calm in thy soul,
Each thought and each mo-tive
Be-neath His con-trol;
Thus, led by His Spir-it
To foun-tains of love,
Thou soon shalt be fit-ted
For serv-ice a-bove.