Bài 18

Thánh Chúa Siêu Việt

1. Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng,
Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ;
Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ,
Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ.

ĐK. (1,2,4) Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời,
Chúa Đấng siêu việt, quyền bính vô cùng!
Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời,
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

(3) Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi biết rõ Ngài,
Chúa Đấng siêu việt,quyền bính vô cùng!
Lòng nài xin Chúa, giúp chính tôi rõ tận tường.
Ban tình yêu thương, sức sống tràn tuôn.

2. Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm,
Suối róc rách reo, hòa tấu khúc ca êm đềm;
Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh,
Ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình.

3. Khi tôi suy nghiệm Cha sai Con giáng thế chịu chết,
Đã chẳng tiếc Con, Ngài phó cả cho tôi rồi;
Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy,
Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội.

4. Khi Vua lai hồi vang vang muôn ức tiếng tụng tán,
Đến tiếp rước tôi, về với Chúa trên thiên đàng;
Tâm tôi vui mừng, khiêm nhu cung kính bái phục mãi, ở đó chúc tôn,
Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn.

1. O Lord, my God! When I in aw-some won-der
Con-sid-er all the worlds Thy hands have made,
I see the stars, I hear the roll-ing thun-der,
Thy power through-out the u-ni-verse dis-played.

Ref.
Then sings my soul, my Sav-iour God, to Thee.
How great Thou art, how great Thou art!
Then sings my soul, my Sav-iour God, to Thee.
How great Thou art, how great Thou art!

2. And when I think that God, His Son not spar-ing,
Sent Him to die, I scarce can take it in;
That on the cross, my bur-den glad-ly bear-ing,
He bled and died to take a-way my sin.


Lớn Bấy Duy Ngài

1.Khi xem muôn vật do tay Chân Chúa sáng tạo chúng
Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ
Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ
Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ

ĐK: (1,2,4,5)
Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời
Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài
Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai

2.Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm
Suối róc rách reo hoà tấu khúc ca êm đềm
Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh
Riú rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình

3.Tâm tư ưu sầu im nghe năm tháng vẫn nhẹ lướt
Bối rối đắn đo, tìm ý nghiã cho cuộc đời
Bao nhiêu tháng ngày trôi qua bên kiếp sống thờ ơ
Cúi xuống khẩn xin Thượng Đế dắt tôi trọn đường

Lòng nài xin Chúa, giúp chính tôi biết rõ Ngài
Chúa Đấng siêu việt, quyền bính vô cùng
Lòng nài xin Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai

4.Tâm tôi suy nghiệm Cha sai Con giáng thế chịu chết
Đã chẳng tiếc Con, Ngài phó cả cho tôi rồi
Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy
Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội

5.Khi Christ lai hồi vang vang muôn ức tiếng tụng tán
Đến tiếp rước tôi về với Chúa trên Thiên Đàng
Tâm tôi vui mừng khiêm nhu cung kính bái phục mãi
Ở đó chúc tôn, Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn


Thánh Chúa Siêu Việt
How Great Thou Art
Stuart K. Hine, b. 1899
R. J. Hughes

(c) by Manna Music, Inc.