Bài 174

Đi Trong Hân Hoan

Đi trong hân hoan và dâng lên muôn tiếng ca,
Đồng hoang cây lá vui tung hô bao lời suy tôn.
Đi trong hân hoan và dâng lên muôn tiếng ca,
Đồng hoang cây lá vui tung hô bao lời suy tôn.
Đồi núi cây rừng vang tiếng ca vỗ tay reo mừng,
Thiên Chúa Vua cao sang danh đại tôn oai linh.
Cây cối trên ngàn cất tiếng reo vỗ tay vui mừng,
Lời Chúa vững an qua muôn muôn đời vinh quang. 

Đi trong hân hoan và dâng lên muôn tiếng ca,
Đồng hoang cây lá vui tung hô bao lời suy tôn.
Đi trong hân hoan và dâng lên muôn tiếng ca,
Đồng hoang cây lá vui tung hô bao lời suy tôn.
Đồi núi cây rừng vang tiếng ca vỗ tay reo mừng,
Thiên Chúa Vua cao sang danh đại tôn oai linh.
Cây cối trên ngàn cất tiếng reo vỗ tay vui mừng,
Lời Chúa vững an qua muôn muôn đời vinh quang.


 
(c) by Maranatha! Music