Bài 172

Khi Jêsus Ngự Vào Lòng

(3)

1. Khi Jêsus vô lòng, như hoa xuân tưng bừng Với khúc hát.. hoan ca.(3)..
Tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ Lúc Chúa ngự-trị cõi-lòng ta.  (2)
Lòng mừng vui từ khi ta có Chúa,
Cứ hát khen dù trong cơn nguy nan
Chúa dắt đưa đến yên vui,
Sống trong Ngài đất như.. Thiên Đàng. (3)
Khi Jêsus vô lòng, như hoa xuân tưng bừng Với khúc hát.. hoan ca... (3)
Tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ Lúc Chúa ngự-trị cõi-lòng ta. (3)

2. Jêsus ơi đây lòng con xin dâng vẹn toàn, Hỡi Chúa kíp quản cai. (3)
Xin cho con biết Ngài với ái đức tuôn đầy,
Biến cõi lòng này thánh sạch thay!  (2)
Lòng mừng vui từ khi ta có Chúa,
Cứ hát khen dù trong cơn nguy nan
Chúa dắt đưa đến yên vui,
Sống trong Ngài đất như Thiên.. Đàng. (3)

3. Khi Jêsus vô lòng, như hoa xuân tưng bừng Với khúc hát hoan ca... (3)
Tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ Lúc Chúa ngự-trị cõi-lòng ta.
 1. O what hap-pi-ness, I have in the Lord,
Since He lives in me!
Sor-rows all are gone, wor-ries nev-er come since He came in-to my heart.

Ref:
I have joy since I trust in Him,
I can sing to Him in dark time,
He guides me, cares for me, liv-ing in Him what Pa-ra-dise!
O what hap-pi-ness, I have in the Lord,
Since He lives in me!
Sor-rows all are gone, wor-ries nev-er come since He came in-to my heart.

2. All to Thee, dear Lord, I sur-ren-der all!
Please lead all my ways.
Fill me with your love, let me know your will, make my life right in your sight.


Since Jesus Came Into My Heart
Tác giả: Lê Ngọc Vinh
Điệu & Nhịp: D(3/4)