Bài 162

Lòng Thái An

1. Lòng bạn chưa từng được thái an?
Gặp gian nguy bạn nao núng luôn?
Gần nơi Cha lòng bạn yên thỏa.
Khúc thánh ca nguồn vui tâm hồn.

Điệp khúc:
Bình an thay, có Jê-sus.
Nhờ Ngài ban chiến thắng quân thù.(2,3,4)..
Lòng mừng vui ngợi khen Chúa.
Chốn nương cậy hoàn toàn thái an.

2. Lòng bạn nghi ngờ tình Chúa chăng?
Bạn than vản gặp cơn hiểm nguy?
Bài ca khen ngợi mau trổi tiếng.
Lúc ấy tâm bạn thấy an bình.

Điệp khúc:
Bình an thay, có Jê-sus.
Nhờ Ngài ban chiến thắng quân thù (2,3,4)..
Lòng mừng vui ngợi khen Chúa.
Chốn nương cậy hoàn toàn thái an.

Điệu & Nhịp: C(2/4)