Bài 157

Mừng Vui Hát Vang

1. Mừng vui thay chung nhau ta hát vang lừng cho thấu đến nước sáng láng,
Tung hô danh Jêsus tôn quí muôn vàn,
Kìa, Chiên Con xưa cam tuôn huyết ra vì nhơn thế đắm đuối thảm bấy,
Thân Cứu Chúa gánh bao nhiêu tội ác đây.

Đ.K:
Kìa Jêsus ngày xưa vì ta chết thay,
Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày,
Rồi mai đây Jêsus ta đến.
Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến.
Chúc tán Vua Jêsus, ta cùng hát lên.

2. Ngồi bên Cha, Jêsus thay chúng ta nài xin Thánh Chúa giáng phước mới,
Ban ơn cho ta đang dong ruỗi đàng trời,
Cùng kêu xin ơn Cha tha thứ muôn tội xưa như sóng bổ gió cuốn;
Ơn Cứu Chúa chúng ta dặn lòng nhớ luôn.

Đ.K:
Kìa Jêsus ngày xưa vì ta chết thay,
Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày,
Rồi mai đây Jêsus ta đến.
Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến.
Chúc tán Vua Jêsus, ta cùng hát lên.

3. Rồi đây không bao lâu Jêsus trở lại muôn nước thấy Chúa chí ái,
Danh Jêsus tôn cao trên khắp muôn loài,
Làm Vua trên muôn vua muôn chúa, Danh Ngài tôn quí bấy, sáng láng bấy!
Xin kíp đến chúng tôi mong đợi Chúa đây.

Đ.K:
Kìa Jêsus ngày xưa vì ta chết thay,
Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày,
Rồi mai đây Jêsus ta đến.
Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến.
Chúc tán Vua Jêsus, ta cùng hát lên.
 1. It is glo-ry just to walk with Him whose blood has ran-somed me;
It is rap-ture for my soul each day.
It is joy di-vine to feel Him near wher-e'er my path may be,
Bless the Lord, it's glo-ry all the way!
It is glo-ry just to walk with Him,

Ref.
It is glo-ry just to walk with Him,
He will guide my steps a-right,
Thro' the vale and o'er the height;
It is glo-ry just to walk with Him.

2. 'Twill be glo-ry when I walk with Him on heav-en's gold-en shore,
Nev-er from His side a-gain to stray.
'Twill be glo-ry, won-drous glo-ry with the Sav-iour ev-er more,
Ev-er-last-ing glo-ry all the way!

It Is Glory Just to Walk with Him
Tác giả: Haldor Lillenas
Điệu & Nhịp: D(3/4)