Bài 150

Chúa Ngự Tâm Hồn

1. Nhờ Jêsus cứu, hồn sạch ác khiên,
Nơi dương trần thành cảnh trí thượng thiên,
Buồn lo đau đớn đời đầy gai chông,
Biết Jêsus thì đất đây thiên cung.

Đ.K:
Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây!
Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây;
Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông,
Jêsus ngự cùng, ấy nơi thiên cung.

2. Ngày xưa thiên quốc dường thật xa xôi,
Đến khi được nhìn Jêsus cười tươi,
Thì nay thiên quốc dời vào tâm tôi,
Suốt muôn muôn đời thỏa vui không thôi.

Đ.K:
Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây!
Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây;
Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông,
Jêsus ngự cùng, ấy nơi thiên cung.

3. Dầu thân trên đất dồi dập lao đao,
Qua bao dặm dài, trải lắm đồi cao;
Nhà xiêu vách nát, kèo cột lung lay,
Jêsus ngự vào, hóa thiên cung ngay.

Đ.K:
Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây!
Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây;
Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông,
Jêsus ngự cùng, ấy nơi thiên cung.
 1. Since Christ my soul from sin set free,
This world has been a heav'n to me;
And ‘mid earth's sor-rows and its woe,
‘Tis Heav'n my Je-sus here to know,

Ref.
Oh, hal-le-lu-jah, yes, ‘tis heav'n!
‘Tis heav'n to know my sins for-giv'n;
On land or sea, what mat-ter where?
Where Je-sus is, ‘tis heav-en there.

2. Once heav-en seemed a far-off place,
Till Je-sus showed His smil-ing face;
Now it's be-gun with-in my soul, ‘
Twill last while end-less a-ges roll.

Where Jesus Is, Tis Heaven
Tác giả: C.F. Buttler
Điệu & Nhịp: G(3/4)