Bài 149

Phần Vui Thỏa

1. Dầu cho ai tranh giàu sang thế gian,
Có Jêsus phần tôi thỏa rồi;
Cuộc vinh hoa như phù vân chóng tan,
Đức yêu thương còn đến muôn đời.

Đ.K:
Cao sâu bấy đức từ ái Jêsus!
Cao sâu thật tình yêu vô đối!
Nguồn ơn cứu tuôn tràn ra khắp nơi
Ấn chứng tôi được sống muôn đời.

2. Dầu ra sao tôi dành Jêsus thôi,
Khiến tâm linh được an ủi hoài;
Dầu chung quanh ba đào vây phủ tôi,
Vẫn xướng ca vì ở trong Ngài.

Đ.K:
Cao sâu bấy đức từ ái Jêsus!
Cao sâu thật tình yêu vô đối!
Nguồn ơn cứu tuôn tràn ra khắp nơi
Ấn chứng tôi được sống muôn đời.


3. Dầu ra sao tôi dành Jêsus thôi,
Ước ngắm xem Ngài luôn mỉm cười
Nhờ Jêsus linh trình luôn sáng tươi,
Dắt dẫn tôi từ đất lên trời.

Đ.K:
Cao sâu bấy đức từ ái Jêsus!
Cao sâu thật tình yêu vô đối!
Nguồn ơn cứu tuôn tràn ra khắp nơi
Ấn chứng tôi được sống muôn đời.
1. Take the world, but give me Je-sus,
All its joys are but a name;
But His love a-bid-eth ev-er,
Thro' e- ter- nal years the same.

Ref.
O the height and depth of mer-cy!
O the length and breadth of love!
O the full-ness of re - demp - tion,
Pledge of end-less life a- bove.

2. Take the world, but give me Je-sus,
Sweet-est com - fort of my soul;
With my Sav - ior watch - ing o'er me,
I can sing tho' bil - lows roll.

Give Me Jesus
Tác giả: Fanny J. Crosby
Điệu & Nhịp: F(3/4)